sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Power Quality

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Power Quality-kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Power Quality

“ De Power Quality boeken hielpen me al goed op weg, maar met de Kennisbank Power Quality zijn antwoorden, oplossingen en tools altijd en overal beschikbaar ”
 

H. Vlottes, directeur Vlottes Electromechaniek
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Naslag

Power quality problemen komen steeds vaker voor en dit leidt tot hoge kosten. In dit onderdeel van de Kennisbank Power Quality wordt dieper ingegaan op het fenomeen power quality en wordt een beeld geschetst van de kosten die bij problemen rond power quality komen kijken.

Coördinatie van spanningskwaliteit

EMC en coördinatie

Bij het coördineren van de kwaliteitsniveaus zal niet alleen naar het compatibiliteitsniveau worden gekeken, maar ook naar het zogeheten planningsniveau. Het planningsniveau is het niveau van een kwaliteitsparameter dat direct na het in gebruik nemen van een net aanwezig is: het net is ontworpen met dit niveau als uitgangspunt. Bij dit ontwerpen van het net en het aansluiten van belastingen wordt het planningsniveau gehanteerd om toegestane bijdragen van een aangeslotene te bepalen.

Lees meer over EMC en coördinatie >>

Symbolen en definities

In de IEC 61000-serie worden symbolen gebruikt die duidelijk volgens de Amerikaanse school zijn opgebouwd. Onderstaande symbolen sluiten beter aan bij de in Europa gebruikelijke zakelijke notatie.

Lees meer over Symbolen en definities >>

Rekenregels voor spanningskwaliteitsparameters

Voor kwaliteitsparameters gelden diverse rekenregels die te maken hebben met sommatie en gelijktijdigheid. Vooral de gelijktijdigheid is vaak een moeilijk te bepalen waarde.

Lees meer over Rekenregels voor spanningskwaliteitsparameters >>

Coördinatie tussen verschillende spanningsniveaus

Binnen de IEC-normen worden diverse spanningsniveaus onderscheiden:

Lees meer over Coördinatie tussen verschillende spanningsniveaus >>

Schema van elektriciteitsnet en kwaliteitsbeïnvloeding

De kwaliteit van de spanning in een elektriciteitsnet wordt bepaald door een aantal factoren. Voor iedere parameter die de spanningskwaliteit beïnvloedt, geldt dat deze wordt bepaald door:

Lees meer over Schema van elektriciteitsnet en kwaliteitsbeïnvloeding >>

Samenhang tussen kwaliteitsparameters op verschillende spanningsniveaus

In het voorgaande zijn voldoende middelen aangereikt om, uitgaande van de eerder gegeven globale uiteenzetting, de samenhang tussen de kwaliteitsparameters op diverse spanningsniveaus meer te concretiseren.

Lees meer over Samenhang tussen kwaliteitsparameters op verschillende spanningsniveaus >>

Normen en wetgeving

Normen hebben in principe geen wettelijke status. De in een norm beschreven zaken krijgen pas betekenis als bijvoorbeeld twee partijen overeengekomen zijn om volgens een bepaalde norm te gaan werken.

Lees meer over Normen en wetgeving >>

Richtlijnen spanningskwaliteit

Binnen de netwerkbedrijven in Nederland is er een groeiende behoefte aan een uniforme aanpak rond het aan- en afsluiten van verbruikers die te veel netverontreiniging veroorzaken.

Lees meer over Richtlijnen spanningskwaliteit >>

Coördinatie binnen spanningsniveaus

Eerder zijn betrekkingen afgeleid voor de op een bepaald spanningsniveau toelaatbare bijdrage die door de aangeslotenen mag worden geleverd. Deze bijdrage, voor bijvoorbeeld op het MS-net, heet ΔPQMS.

Lees meer over Coördinatie binnen spanningsniveaus >>

LS-netten

De benadering die in MS- en HS-netten mogelijk is, namelijk de koek verdelen, is in LS-netten niet toe te passen. Het verdelen van de mogelijke bijdrage naar rato van het vermogen zou leiden tot zeer kleine delen voor elke aangeslotene.

Lees meer over LS-netten >>

Factoren die de coördinatie beïnvloeden

In dit onderdeel worden enkele factoren behandeld die de geplande coördinatie kunnen beïnvloeden. Het is niet moeilijk te bedenken dat iedere verandering in aard of aantal van de oorspronkelijk geplande belastingen van invloed is

Lees meer over Factoren die de coördinatie beïnvloeden >>

Aarding

Elektriciteitsdistributie en EMC

Het merendeel van de elektrische energie wordt door energiebedrijven opgewekt. Vanaf de elektriciteitscentrale wordt deze als driefasige hoogspanning getransporteerd naar onderstations.

Lees meer over Elektriciteitsdistributie en EMC >>

Meerpuntsaarding

In een meerpuntsaarding, of vermaasd aardingssysteem, worden aardgeleiders op zoveel mogelijk plaatsen met elkaar verbonden. Ook de wapening of staalstructuur van een gebouw wordt hierin meegenomen.

Lees meer over Meerpuntsaarding >>

Aardretour in kabels

Meestal wordt een kabel gebruikt waarin de signaaldraad en zijn retourdraad samengebundeld zijn. De retourdraad kan eveneens uitgevoerd zijn als kabelmantel en ook een combinatie van draad en mantel is mogelijk.

Lees meer over Aardretour in kabels >>

EMC-kwaliteit van kabelmantels

In Aardretour in kabels is te lezen dat kabelmantels stoorspanningen kunnen verlagen. Dit is alleen waar als een kabelmantel aan het uiteinde goed wordt afgemonteerd.

Lees meer over EMC-kwaliteit van kabelmantels >>

Flikker

Eisen in Netcode

De verplichtingen van zowel netbeheerder als aangeslotene zijn in onderstaande afbeelding weergegeven. Artikel 2.2.4.17 van de Netcode (versie van 24 augustus 2004) luidt: ‘De bijdrage aan de snelle spanningsveranderingen door de aangeslotene op het aansluitpunt wordt beperkt door een maximale bijdrage aan de Pst en de Plt door de eis: ΔPst ≤ 1,0 en ΔPlt ≤ 0,8 (Zref = 283 mΩ conform de IEC 61000-3-3).’ Voor een correcte toepassing is het dus nodig om ten eerste de bijdrage te bepalen van de aangeslotene en ten tweede deze bijdrage om te rekenen naar de bijdrage die achter de referentieimpedantie geleverd zou worden.

Lees meer over Eisen in Netcode >>

Flikkerberekeningen

De flikkerkromme zoals die is opgenomen in de IEC 61000-3-7 staat in onderstaande afbeelding. Deze flikkerkromme geeft aan bij welke spanningsvariaties, in relatie tot het aantal optredende spanningsvariaties, een Pst-waarde van 1 wordt bereikt. Het aantal veranderingen is hier als onafhankelijke variabele gebruikt: een frequentie van 1 Hz betekent twee veranderingen per seconde. Op deze dubbel logaritmische schaal is het gedeelte tussen de punten (r = 0,1 /min, ΔU/UN = 7%) en (r = 1000/min, ΔU/UN = 0,3%) voor Pst = 1 met goede benadering een rechte lijn. Kennelijk geldt hier dus:

Lees meer over Flikkerberekeningen >>

Schakelen van belastingen

In dit onderdeel zal een aantal voorbeelden van het schakelen van belastingen worden toegelicht. Er wordt gekeken naar de belasting in meerdere afgaande richtingen en naar meerdere belastingen in dezelfde afgaande richting. Daarna wordt de combinatie van meerdere belastingen op meerdere afgaande richtingen toegelicht.

Lees meer over Schakelen van belastingen >>

Snelle spanningsvariaties sommeren

In de het onderdeel Schakelen van belastingen zijn de gevolgen van gelijktijdig inschakelen van belastingen onderzocht. De afhankelijkheden zijn gevonden en op een gestructureerde manier weergegeven. Zo bleek bijvoorbeeld dat de totale spanningsverandering in een punt P afhangt van de door afzonderlijke belastingen in dat punt veroorzaakte spanningsveranderingen.

Lees meer over Snelle spanningsvariaties sommeren >>

Snelle spanningsvariaties en achtergrondniveau

Tot nu toe is uitgegaan van de in de praktijk weinig realistische situatie dat er in punt P en dus ook in de andere punten in het netwerk geen achtergrondniveau van netvervuiling aanwezig was.

Lees meer over Snelle spanningsvariaties en achtergrondniveau >>

Alles over Power Quality

Introductie Power Quality

Hier wordt eerst een definitie van power quality gegeven en wordt het huidige niveau van de diverse spanningskenmerken aangegeven. Daarna wordt gewezen op de interactie tussen stroom en spanning, die als basis moet dienen bij de verdeling van verantwoordelijkheden.

Lees meer over Introductie Power Quality >>

Randvoorwaarden voor aansluitpunt

Er zijn nog te weinig normen en richtlijnen voor de mogelijke stromen op het aansluitpunt. Voor het aansluiten van toestellen op een installatie is een standaardprocedure te doorlopen. Daarnaast zijn er twee bijzondere situaties mogelijk die een afzonderlijke afweging vereisen. Beide worden hieronder besproken.

Lees meer over Randvoorwaarden voor aansluitpunt >>

Algemene verdieping

Vervorming - Verliezen - Limieten

Nieuwe technologieën zijn meestal via vermogenselektronica gekoppeld aan de installatie en het net. Deze technologieën veroorzaken daardoor harmonische stromen die vervolgens ook weer een vervorming van de spanning tot gevolg hebben. Deze vervorming in de spanning kan weer tot extra verliezen leiden en moet daarom ook beperkt worden.

Lees meer over Vervorming - Verliezen - Limieten >>

Netimpedantie bij aansluiten toestellen en installaties

Een belangrijke factor bij het bepalen van de aansluitmogelijkheden, is de netimpedantie. De netimpedantie bepaalt in hoeverre stromen de spanning beïnvloeden. Bij spanningsverlies in een installatie of net zal naast uiteraard de grootte van de stroom, de netimpedantie bepalen hoe groot het  spanningsverlies zal zijn.

Lees meer over Netimpedantie bij aansluiten toestellen en installaties >>

Aardingsvoorziening bij grotere aansluitingen

Elke installatie moet in het belang van de veiligheid worden uitgerust met een aardingsvoorziening. Deze aardingsvoorziening zorgt voor automatische uitschakeling van de voeding bij een defect in de installatie.

Lees meer over Aardingsvoorziening bij grotere aansluitingen >>

Algemene verdieping asymmetrie

Grote asymmetrische belastingen veroorzaken onnodig capaciteitsverlies en energieverliezen. Het verdient dan ook sterk de voorkeur om belastingen over drie fasen te verdelen. In dit onderdeel van de Kennisbank Power Quality wordt hier dieper op ingegaan. 

Lees meer over Algemene verdieping asymmetrie >>

Algemene verdieping dips

Er zijn diverse kwaliteitskenmerken van de spanning en de stroom die belangrijk zijn voor industriële installaties. Kijkend naar de directe kosten bij het optreden van een “probleem” dan is het optreden van een spanningsdip wel het spannendste gebeuren. In dit artikel worden de belangrijkste aspecten rondom de spanningsdips op een rij gezet.

Lees meer over Algemene verdieping dips >>

Algemene verdieping harmonischen

Harmonischen stromen blijken vaak de oorzaak van de overbelasting van condensatoren, trasformatoren en leidingen. In dit onderdeel van de Kennisbank Power Quality wordt dieper ingegaan op harmonischen.

Lees meer over Algemene verdieping harmonischen >>

De sterkte van het elektriciteitsnet

Een belangrijke factor bij het bepalen van mogelijke problemen met inschakelstromen, stroomvariaties en harmonische stromen is de sterkte van het net. Deze kan worden uitgedrukt in aanwezig kortsluitvermogen of impedantie. In dit artikel zal worden toegelicht waarom het belangrijk is te weten welke impedantie op uw aansluitpunt aanwezig is.

Lees meer over De sterkte van het elektriciteitsnet >>

Het belang van de netimpedantie

Het aansluiten van toestellen en installaties op het openbare net gebeurt met een te grote vrijblijvendheid. Voor huishoudelijke toestellen is het uiteraard niet doenlijk (en ook onnodig) om te beoordelen of aansluiting zonder problemen kan. Bij toestellen van groot vermogen is een korte analyse wel wenselijk om problemen met te grote spanningsvariaties te voorkomen. Een belangrijke factor bij het bepalen van de aansluitmogelijkheden is de netimpedantie.

Lees meer over Het belang van de netimpedantie >>

Overbelasting van een transformator

Een transformator is een van de meest betrouwbare componenten in een installatie. Een langdurige overbelasting kan de levensduur van de transformator ernstig verkorten of de transformator zelfs beschadigen. Dit moet dus worden voorkomen. Er moet worden gelet op het totale schijnbare vermogen en de harmonische stromen die de transformator voor zijn kiezen krijgt.

Lees meer over Overbelasting van een transformator >>

Spanningsdips in MS-netten

Er zijn diverse kwaliteitskenmerken van de spanning en de stroom die belangrijk zijn voor industriële installaties. Kijkend naar de directe kosten bij het optreden van een “probleem” dan is het optreden van een spanningsdip wel het spannendste gebeuren.

Lees meer over Spanningsdips in MS-netten >>

Kosten van Power Quality

Kosten bij Power Quality-problemen

De kosten van power quality-problemen verschillen in soort en hoogte. Dankzij diverse onderzoeken is er meer inzicht ontstaan in deze kosten. In onderstaande afbeelding is een indeling gemaakt naar kosten als gevolg van de diverse power qualityfenomenen. Het merendeel van de kosten wordt veroorzaakt door dips. Harmonische problemen komen op de tweede plaats van oorzaken. 

Lees meer over Kosten bij Power Quality-problemen >>